Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") regelen uw relatie met de website www.bulklabnutrition.com (de "Service") beheerd door BulkLab Nutrition Europe ("ons", "wij" of "onze") .

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de Service.

Aankopen
Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar is gesteld via de Service ("Aankoop"), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, waaronder, maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard , uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om creditcard(s) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, geeft u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment om bepaalde redenen te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden
We werken ons aanbod van producten en diensten op de Service voortdurend bij. De producten of diensten die beschikbaar zijn op onze Service kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie op de Service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen en kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Wedstrijden, Sweepstakes en Promoties
Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan ​​van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Accounts
Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Intellectueel eigendom
De Dienst en zijn originele inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van BulkLab Nutrition Europe en haar licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrechten, merkenrecht en andere wetten van zowel Nederland als het buitenland. Onze handelsmerken en handelsstijl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BulkLab Nutrition Europe.

Links naar andere websites
Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden doorBulkLab Nutrition Europe.

BulkLab Nutrition Europe heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt er verder mee in dat BulkLab Nutrition Europe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging
We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zal Be Bulk Nutrition Europe, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) alle inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin wordt beschreven niet aan zijn essentiële doel heeft voldaan.

Disclaimer
Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie.

BulkLab Nutrition Europe, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de service.

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem contact
met ons op Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via  contact@bulklabnutrition.com

BulkLab Nutrition
Scheepmakerstraat 1C2
2222AB Katwijk
Nederland